top of page

5. grein.

Umsókn um félagsaðild skal vera skrifleg. Til þess að verða fullgildur félagi þarf umsækjandi að hafa lokið a.m.k. 3ja ára leikstjórnar-/sviðslistanámi á háskólastigi. Heimilt er að veita félagsaðild þeim sem lokið hefur meistaranámi í sviðslistum hafi viðkomandi bakkalárgráðu í öðru fagi. Uppfylli umsækjandi ekki menntunarskilyrði má meta starfsreynslu til jafns við menntun ef umsækjandi uppfyllir skilyrði um starfsreynslu sem nemi 24 punktum, skv. eftirfarandi skilgreiningu:

a) 2 sviðsetningar í atvinnuleikhúsi: 24 punktar

b) 60 mínútur af leiknu efni í sjónvarpi eða kvikmynd: 24 punktar

c) 8 uppfærslur í hljóðvarpi: 24 punktar

d) 6 sviðsetningar í áhugaleikhúsi: 24 punktar

e) 4 annir leiktúlkunarkennslu við viðurkenndan háskóla: 24 punktar

 

Umsækjandi telst félagi þegar stjórn hefur metið umsókn hans fullgilda. Ef umsókn er synjað skal stjórn veita umsækjanda skriflegan rökstuðning. Tilkynna skal um nýja félaga á aðalfundi.

 

6. grein.

Utanfélagsmaður, sem tekur að sér leikstjórn hjá samningsaðilum FLÍ skal eiga þess kost að verða aukafélagi og njóta þeirra réttinda sem samningar félagsins kveða á um, enda greiði hann samningsbundinn hlut launa sinna til félagsins. Aukafélagi hefur rétt til setu á fundum félagsins með málfrelsi og tillögurétt. Erlendir leikstjórar sem taka að sér verkefni hér á landi og eru meðlimir í félagi sem FLÍ hefur gert gagnkvæman samning við, skulu njóta fullra félagsréttinda FLÍ án þess að greiða félagsgjöld.

 

7. grein.

Ef félagi tekur laun undir lágmarkstaxta félagsins, eða vinnur á annan hátt gegn tilgangi og hagsmunum þess, er hægt að víkja honum úr félaginu. Slíkt verður að gerast á almennum félagsfundi og þarf samþykki 2/3 fundarmanna til að brottvísun sé lögleg.

 

8. grein.

Aðalfundur ákveður lágmarksfélagsgjald sem félagsmenn greiða árlega. Að auki greiðir leikstjóri 1,5% af launum samkvæmt samningum félagsins í félagsgjald. Nýir félagar greiða fyrsta árið hlutfall af lágmarksfélagsgjaldi, frá og með þeim mánuði sem umsókn um félagsaðild er samþykkt. Félagar 67 ára og eldri eru undanþegnir greiðslu lágmarksfélagsgjalds. Þegar innheimt félagsgjald af launum leikstjóra nær 100.000.- endurgreiðir félagið honum lágmarksfélagsgjald þess árs.

 

9. grein.

Félagsmaður, sem ekki greiðir gjaldfallin félagsgjöld sín fyrir aðalfund telst ekki lengur fullgildur félagi, heldur aukafélagi, en verður fullgildur félagi aftur um leið og hann greiðir gjaldfallna skuld sína. Félagsmaður, sem tekur verktakagreiðslu hjá samningsbundnum vinnuveitanda, er ábyrgur fyrir því að hann eða samningsaðilinn standi félaginu skil á 1,5% félagsgjaldi og gjaldi í menningarsjóð FLÍ samkvæmt samningum félagsins, reiknað sem hlutfall af upphæð sem samsvarar því að um venjulega launagreiðslu hefði verið að ræða. Óski félagi að ganga úr félaginu skal hann gera það skriflega.

 

bottom of page