top of page

Lög félags leikstjóra á Íslandi

1. grein.
Nafn félagsins er Félag leikstjóra á Íslandi (FLÍ) og heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein.
Tilgangur félagsins er að standa vörð um hagsmuni leikstjóra, þ.m.t. dramatúrga og sviðshöfunda, listrænt sem og félagslega. Það er samningsaðili leikstjóra gagnvart leikhúsum, hljóðvarpi, sjónvarpi og öðrum þeim, sem ráða leikstjóra til starfa. Það kemur fram fyrir hönd leikstjóra í öllum hagsmunamálum þeirra.

3. grein.
Félagið skal standa vörð um höfunda- og hugverkarétt leikstjóra í samræmi við lög og reglur um slík réttindi.

4. grein.
Félagið skal starfa á vettvangi BHM og taka þátt í kjara- og réttindabaráttu háskólamenntaðra. Einnig gerir félagið sér far um samvinnu við önnur félög sviðslistafólks á Íslandi og hliðstæð félög leikstjóra á Norðurlöndum og annars staðar með það að markmiði að auka veg sviðslista og efla faglega samstöðu og samræðu.

5. grein.
Umsókn um félagsaðild skal vera skrifleg. Til þess að verða fullgildur félagi þarf umsækjandi að hafa lokið a.m.k. 3ja ára leikstjórnar-/sviðslistanámi á háskólastigi. Heimilt er að veita félagsaðild þeim sem lokið hefur meistaranámi í sviðslistum hafi viðkomandi bakkalárgráðu í öðru fagi. Uppfylli umsækjandi ekki menntunarskilyrði má meta starfsreynslu til jafns við menntun ef umsækjandi uppfyllir skilyrði um starfsreynslu sem nemi 24 punktum, skv. eftirfarandi skilgreiningu:

 a) 2 sviðsetningar í atvinnuleikhúsi: 24 punktar

 b) 60 mínútur af leiknu efni í sjónvarpi eða kvikmynd: 24 punktar

 c) 8 uppfærslur í hljóðvarpi: 24 punktar

 d) 6 sviðsetningar í áhugaleikhúsi: 24 punktar

 e) 4 annir leiktúlkunarkennslu við viðurkenndan háskóla: 24 punktar

 

Umsækjandi telst félagi þegar stjórn hefur metið umsókn hans fullgilda. Ef umsókn er synjað skal stjórn veita umsækjanda skriflegan rökstuðning. Tilkynna skal um nýja félaga á aðalfundi.

6. grein.
Utanfélagsmaður, sem tekur að sér leikstjórn hjá samningsaðilum FLÍ skal eiga þess kost að verða aukafélagi og njóta þeirra réttinda sem samningar félagsins kveða á um, enda greiði hann samningsbundinn hlut launa sinna til félagsins. Aukafélagi hefur rétt til setu á fundum félagsins með málfrelsi og tillögurétt. Erlendir leikstjórar sem taka að sér verkefni hér á landi og eru meðlimir í félagi sem FLÍ hefur gert gagnkvæman samning við, skulu njóta fullra félagsréttinda FLÍ án þess að greiða félagsgjöld.

7. grein.

Ef félagi tekur laun undir lágmarkstaxta félagsins, eða vinnur á annan hátt gegn tilgangi og hagsmunum þess, er hægt að víkja honum úr félaginu. Slíkt verður að gerast á almennum félagsfundi og þarf samþykki 2/3 fundarmanna til að brottvísun sé lögleg.

8. grein.

Aðalfundur ákveður lágmarksfélagsgjald sem félagsmenn greiða árlega. Að auki greiðir leikstjóri 1,5% af launum samkvæmt samningum félagsins í félagsgjald. Nýir félagar greiða fyrsta árið hlutfall af lágmarksfélagsgjaldi, frá og með þeim mánuði sem umsókn um félagsaðild er samþykkt. Félagar 67 ára og eldri eru undanþegnir greiðslu lágmarksfélagsgjalds. Þegar innheimt félagsgjald af launum leikstjóra nær 100.000.- endurgreiðir félagið honum lágmarksfélagsgjald þess árs.

9. grein.

Félagsmaður, sem ekki greiðir gjaldfallin félagsgjöld sín fyrir aðalfund telst ekki lengur fullgildur félagi, heldur aukafélagi, en verður fullgildur félagi aftur um leið og hann greiðir gjaldfallna skuld sína. Félagsmaður, sem tekur verktakagreiðslu hjá samningsbundnum vinnuveitanda, er ábyrgur fyrir því að hann eða samningsaðilinn standi félaginu skil á 1,5% félagsgjaldi og gjaldi í menningarsjóð FLÍ samkvæmt samningum félagsins, reiknað sem hlutfall af upphæð sem samsvarar því að um venjulega launagreiðslu hefði verið að ræða. Óski félagi að ganga úr félaginu skal hann gera það skriflega.

10. grein.
Í stjórn félagsins eiga sæti fimm fulltrúar, formaður, ritari og gjaldkeri og tveir meðstjórnendur kosnir á aðalfundi skriflega hver fyrir sig; formaður og ritari til eins árs í senn, en gjaldkeri til tveggja ára. Fráfarandi gjaldkeri víkur ekki úr stjórn fyrr en ársreikningum hefur verið lokað og þeir samþykktir af kjörnum skoðunarmönnum reikninga. Tveir eru kosnir til vara til eins árs og kosnir allir í senn. Varamenn skulu alla jafna fá boð um að sitja fundi stjórnar með málfrelsi og tillögurétt. Stjórnin skal annast daglegan rekstur skrifstofu félagsins, bera ábyrgð á eignum þess og sinna almennum stjórnarstörfum. Þá annast stjórn umsýslu réttindagreiðslna. Með aðalfundarboði fylgja upplýsingar um stjórnarkjör og hvatning til félagsmanna um að gefa kost á sér til stjórnarstarfa. Framboð til stjórnar skulu hafa borist stjórn tveimur vikum fyrir aðalfund og skulu upplýsingar um framboð sendar félagsmönnum eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund.

11. grein.
Aðalfund skal halda einu sinni á ári, fyrir lok maímánaðar. Til aðalfundar skal boðað með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara. Aðalfundur telst lögmætur ef löglega er til hans boðað.

12. grein.
Dagskrá aðalfundar skal vera:

a) Fundargerð síðasta aðalfundar.

b) Kynning nýrra félaga.

c) Skýrsla stjórnar.

d) Reikningar síðastliðins árs.

e) Lágmarksfélagsgjald næsta árs ákveðið.

f) Kosning stjórnar og varastjórnar.

g) Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.

h) Lagabreytingar.

i) Starfsáætlun FLÍ.

j) Nefnda- og fulltrúakosning.

k) Dagskrárliðir er varða réttindagreiðslu og úthlutun skv. 11. gr. höfl.:

a. Almenn stefna um úthlutun réttindagreiðslna til rétthafa

b. Almenn stefna um notkun óráðstafanlegra fjárhæða

c. Almenn fjárfestingarstefna með tilliti til réttindatekna og arðs af fjárfestingu þeirra

d. Almenn stefna um frádrátt frá réttindatekjum og arðs af fjárfestingu þeirra.

e. Notkun óráðstafanlegra fjárhæða

f. Áhættustýringarstefna

g. Kaup, sala eða tryggingarréttur fastafjármuna eða ákvörðunarvald framselt til stjórnar um þetta

h. Samruni og bandalög, stofnun dótturfélaga og kaup á öðrum einingum eða hlutum eða réttindum í öðrum einingum eða ákvörðunarvald framselt til stjórnar um þetta

i. Lántaka, lánveitingar eða útgáfa lánatrygginga eða ákvörðunarvald framselt til stjórnar um þetta

j. Tilnefning og uppsögn endurskoðenda

k. Samþykki árlegrar gagnsæisskýrslu

l. Önnur mál.

13. grein.

Félagsfundi skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar. Stjórn ber að kalla saman fundi í félaginu ef minnst 10 félagsmenn óska þess skriflega og tilgreina ástæðu. Fundir skulu boðaðir skriflega með a.m.k. 10 daga fyrirvara. Formaður stjórnar fundum og leggur fyrir þau mál, sem ræða skal. Formanni er þó heimilt að skipa fundarstjóra í sinn stað.

14. grein.
Félagið má ekki ganga úr Bandalagi íslenskra listamanna nema því aðeins að Bandalagið eða meirihluti stjórnar þess taki upp einhverja þá stefnu, sem teljist skaðleg fyrir FLÍ eða brjóti í bága við hagsmuni félagsmanna. Slíka úrsögn verður þó að samþykkja á lögmætum félagsfundi með a.m.k. ¾ hlutum greiddra atkvæða.

15. grein.
Stjórn FLÍ er heimilt að tilnefna heiðursfélaga. Tilnefning hlýtur samþykki, ef aðal- og varastjórn undanþeginn greiðslu lágmarksfélagsgjalds.

16. grein.

Sjóðir félagsins eru: félagssjóður, IHM-sjóður og menningarsjóður, en sérstakar reglugerðir gilda um þessa sjóði, þeim er einungis hægt að breyta á aðalfundi. Bókhald félagsins skal aðgreint þannig að hægt sé að átta sig á fjárreiðum hvers sjóðs fyrir sig. Félagssjóði er ætlað að standa undir rekstri félagsins, IHM-sjóður greiðir bætur til leikstjóra fyrir eintakagerð til einkanota skv. 11. gr. höfundalaga og menningarsjóði er ætlað að styrkja félagsmenn til símenntunar og efla listþroska þeirra.

17. grein.
Félagið annast umsýslu höfundarréttar og skyldra réttinda leikstjóra skv. 11. gr. höfundalaga. Félagið innheimtir tekjur af réttindum og úthlutar til rétthafa í gegnum IHM sjóðinn. Aðalfundur skal samþykkja úthlutunarstefnu IHM sjóðs og útfærir stjórn reglur um úthlutun fjármuna á grundvelli hennar. Félaginu er heimilt að úthluta réttindatekjum í félagslega, menningarlega og menntunartengda þjónustu, í samræmi við úthlutunarstefnu IHM sjóðsins hverju sinni. Stjórn hefur umsjón og eftirlit með úthlutun. Til að standa straum af kostnaði við umsýslu er félaginu heimilt að draga umsýslukostnað sinn frá réttindatekjum. Félagið heldur aðskilið bókhald vegna umsýslunnar og birtir árlega gagnsæisskýrslu um IHM sjóðinn. Reikningsskilaupplýsingar í gagnsæisskýrslunni skulu endurskoðaðar af löggiltum endurskoðanda.

18. grein.
Kvörtunum vegna starfa stjórnar, þ.á.m. vegna umsýslu réttindagreiðslna, skal beina til stjórnar. Staðfesta ber móttöku kvörtunarinnar og upplýsa um meðferð sem hún mun fá innan tveggja vikna. Stjórn ber að svara kvörtun skriflega og rökstutt.

19. grein.
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða. Breytingatillögur verða að berast stjórn félagsins a.m.k. tveimur vikum fyrir aðalfund og skal stjórn kynna þær félagsmönnum fyrir aðalfund.

20.grein.

Komi fram tillaga um að leggja félagið niður þurfa ¾ félagsmanna að vera á aðalfundi og ¾ félagsmanna að samþykkja tillöguna. Það er háð ákvörðun fundarins hvað gera skuli við eignir félagsins, ef einhverjar eru.

 

21. grein.

Ákvæði til bráðabirgða Samkvæmt ákvörðun aðalfundar skal félaginu heimilt að vinna að stofnun fagdeildar leikstjóra innan Fræðagarðs – Félags háskólamenntaðra.

 

 

Þannig samþykkt á aðalfundi FLÍ 22.05.2023

bottom of page