Lög félags leikstjóra á Íslandi

1. grein
Nafn félagsins er Félag leikstjóra á Íslandi (F.L.Í.) og heimilisfang þess og varnarþing er í Reykjavík.

 

2. grein.
Tilgangur félagsins er að standa vörð um hagsmuni leikstjóra, listrænt sem og félagslega. Það er samningsaðili leikstjóra gagnvart leikhúsum, hljóðvarpi,sjónvarpi og öðrum þeim, sem ráða leikstjóra til starfa. Það kemur fram fyrir hönd leikstjóra í öllum hagsmunamálum þeirra.

3. grein.
Félagið skal standa vörð um  höfunda- og hugverkarétt leikstjóra í samræmi við lög  og  reglur um slík réttindi.

 

4. grein.
Félagið gerir sér far um samvinnu við önnur félög sviðslistafólks á Íslandi og hliðstæð félög leikstjóra á Norðurlöndum og annars staðar með það að markmiði að auka veg sviðslista og efla faglega samstöðu og samræðu.

 

5. grein.
Umsókn um félagsaðild skal vera skrifleg. Til þess að verða fullgildur félagi þarf umsækjandi að hafa lokið a.m.k. 3ja ára leikstjórnar-/leiklistarnámi á háskólastigi. Heimilt er að veita félagsaðild þeim sem lokið hefur meistaranámi í leiklist hafi viðkomandi bakkalárgráðu í öðru fagi. Uppfylli umsækjandi ekki menntunarskilyrði má meta starfsreynslu til jafns við menntun ef umsækjandi uppfyllir skilyrði um starfsreynslu sem nemi 24 punktum, skv. eftirfarandi skilgreiningu:

 a) 2 sviðsetningar í viðurkenndu atvinnuleikhúsi: 24 punktar

 

 b) 60 mínútur af leiknu efni í sjónvarpi eða kvikmynd: 24 punktar

 

 c) 8 uppfærslur í hljóðvarpi: 24 punktar

 

 d) 6 sviðsetningar í áhugaleikhúsi: 24 punktar

 

 e) 4 annir leiktúlkunarkennslu við viðurkennda menntastofnun: 24 punktar

 

Umsækjandi telst félagi þegar stjórn hefur metið umsókn hans fullgilda. Tilkynna skal um nýja félaga á aðalfundi. 

6. grein.
Listnemar sem stunda viðurkennt háskólanám í leikstjórn eða sviðslistanám sem lítur að leikstjórn geta sótt um nemaaðild að FLÍ.  Nemar greiða ekki félagsgjöld og eru ekki fullgildir félagsmenn þ.e. fá ekki félagskort og geta ekki sótt um styrki en félaginu er skylt að gæta hagsmuna þeirra á starfssviði félagsins. Þegar námi lýkur þarf nemi að endurnýja umsókn sína svo hún verði fullgild.

 

7. grein.
Utanfélagsmaður, sem tekur að sér leikstjórn hjá samningsaðilum F.L.Í.  skal eiga þess kost að verða aukafélagi og njóta þeirra réttinda sem samningar félagsins kveða á um, enda greiði hann samningsbundinn hlut launa sinna til félagsins.  Aukafélagi hefur rétt til setu á fundum félagsins með málfrelsi og tillögurétt.
Erlendir leikstjórar sem taka að sér verkefni hér á landi og eru meðlimir í félagi sem FLÍ hefur gert gagnkvæman samning við, skulu njóta fullra félagsréttinda FLÍ án þess að greiða félagsgjöld.

 

8. grein.
Ef félagi tekur laun undir lágmarkstaxta félagsins, eða vinnur á annan hátt  andstætt tilgangi og hagsmunum þess er hægt að víkja honum úr félaginu. Slíkt verður að gerast á almennum fundi og þarf 2/3 atkvæða fundarmanna til að brottvísun sé lögleg.

9. grein.

Aðalfundur ákveður lágmarksfélagsgjald sem félagsmenn greiða árlega. Að auki greiðir leikstjóri 1,5% af launum samkvæmt samningum félagsins í félagsgjald. Nýir félagar greiða fyrsta árið hlutfall af lágmarksfélagsgjaldi, frá og með þeim mánuði sem umsókn um félagsaðild er samþykkt. Félagar 67 ára og eldri eru undanþegnir greiðslu lágmarksfélagsgjalds.

10. grein.
Félagsmaður, sem ekki greiðir gjaldfallin félagsgjöld sín fyrir aðalfund telst ekki lengur fullgildur félagi, heldur aukafélagi, en verður fullgildur félagi aftur um leið og hann greiðir gjaldfallna skuld sína.
Félagsmaður, sem tekur verktakagreiðslu hjá samningsbundnum vinnuveitanda, er ábyrgur fyrir því að hann eða samningaðilinn geri félaginu skil á 1,5% félagsgjaldi og gjaldi í menningarsjóð FLÍ samkvæmt samningum félagsins, reiknað sem hlutfall af uppæð sem samsvarar því að um venjulega launagreiðslu hefði verið að ræða. Óski félagi að ganga úr félaginu skal hann gera það skriflega.

11. grein.
Í stjórn félagsins eiga sæti 3 menn, formaður, ritari og gjaldkeri, kosnir á aðalfundi skriflega hver fyrir sig; formaður og ritari til eins árs í senn, en gjaldkeri til tveggja ára. Fráfarandi gjaldkeri víkur ekki úr stjórn fyrr en ársreikningum hefur verið lokað og þeir samþykktir af kjörnum skoðunarmönnum reikninga.  Þrír eru kosnir til vara til eins árs og kosnir allir í senn. Varamenn skipta með sér verkum. Stjórnin skal annast daglegan rekstur og sinna venjulegum stjórnarstörfum.

 

12. grein.
Aðalfund skal halda einu sinni á ári, á tímabilinu frá byrjun maí til júníloka. Til aðalfundar skal boðað, með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara. Aðalfundur telst lögmætur ef löglega er til hans boðað.

 

13. grein.
Dagskrá aðalfundar skal vera:

a) Fundargerðir síðasta aðalfundar.
b) Kynning nýrra félaga.
c) Skýrsla stjórnar.
d) Reikningar síðastliðins árs.
e) Félagsgjöld ákveðin.
f) Kosning stjórnar og varastjórnar.
g) Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
h) Lagabreytingar.
i) Starfsáætlun F.L.Í.
j) Nefnda- og fulltrúakosning.
k) Önnur mál.

 

14. grein.
Félagsfundi skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar. Stjórn ber að kalla saman fundi í félaginu ef minnst 10 félagsmanna æskja þess skriflega og tilgreina ástæðu. Fundir skulu boðaðir skriflega með a.m.k 10 daga fyrirvara. Formaður stjórnar fundum og leggur fyrir þau mál, sem ræða skal. Formanni er þó heimilt að skipa fundarstjóra í sinn stað.

15. grein.
Félagið má ekki ganga úr Bandalagi íslenskra listamanna nema því aðeins að Bandalagið eða meirihluti stjórnar þess taki upp einhverja þá stefnu, sem teljist skaðleg fyrir F.L.Í. eða brjóti í bága við hagsmuni þess. Slíka úrsögn verður þó að samþykkja á lögmætum félagsfundi með a.m.k. ¾ hlutum atkvæða.

16. grein.
Stjórn F.L.Í. er heimilt að tilnefna heiðursfélaga. Tilnefning hlýtur samþykki, ef aðal- og varastjórn samþykkja hana einróma. Heiðursfélagi heldur öllum félagsréttindum sínum, en er undanþegin félagsgjöldum.

 

17. grein.
Sjóðir félagsins eru : félagssjóður og menningarsjóður, en sérstakar reglugerðir gilda um þessa sjóði, þeim er einungis hægt að breyta á aðalfundi. Bókhald félagsins skal þannig frágengið að hægt sé að átta sig á fjárreiðum hvors sjóðs fyrir sig. Félagssjóði er ætlað að standa undir rekstri félagsins en menningarsjóði er ætlað að styrkja leikstjóra til símenntunar og efla listþroska þeirra.

 

18. grein.
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða. Breytingatillögur verða að berast stjórn félagsins a.m.k. tveimur  vikum fyrir aðalfund og   skal stjórn kynna þær félagsmönnum fyrir aðalfund.

 

19. grein.
Komi fram tillaga um að leggja félagið niður þurfa ¾ félagsmanna að vera á aðalfundi og ¾ félagsmanna að samþykkja tillöguna. Það er þó háð ákvörðun fundarins hvað gera skuli við eignir félagsins, ef einhverjar eru.

Þannig samþykkt á aðalfundi FLÍ 22. júní 2020.